top of page
Abogados Barcelona - Áreas

ÀREES DE PRÀCTICA

Les nostres àrees de pràctica

Derecho de familia
Dret de família

Separacions i divorcis

Capítols matrimonials

​Modificació de mesures

​Pàtria potestat

​Guarda i custòdia

Nul·litats matrimonials

​Reclamació de pensions

Accions de filiació

Dret d'aliments

​Limitacions a la capacitat d'obrar

Derecho de sucesiones
Dret de successions

Redacció de testaments

​Manifestació i acceptació d'herències

​Declaració d'hereus ab intestato

Successions contractuals

Donacions mortis causa

Substitucions hereditàries

​Fideïcomisos

Impostos de successions i donacions

Declaracions de nul·litat testamentària

Impugnació i reclamació d'herències

Derecho penal
Dret penal

Delictes Patrimonials

Delictes socioeconòmics

Delictes contra la vida i la integritat

Delictes sexuals

Delictes contra la llibertat i l'honor

Delictes familiars

​Delictes contra els interessos generals

​Delictes contra l'administració pública

Derecho inmobiliario
Dret immobiliari

Compravenda d'immobles

Contractes d'arrendament

Desnonaments 

​Reclamació de danys en immobles​

Contractes d'obres

​Defectes de construcció

​Comunitats de propietaris

​Dret de propietat horitzontal

Derecho patrimonial, bancario y de seguros
Dret patrimonial, bancari i d'assegurances

Assessoria jurídica-financera

​Assessorament, negociació i assistència en la contractació de productes financers

​Execucions hipotecàries

​Assessoria a clients en estat d'insolvència​​

Reclamacions per mala praxi bancària

​Reclamacions per clàusules abusives

​Assessorament en contractes d'assegurances

​Reclamació d'indemnitzacions contra asseguradores

Derecho urbanístico
Dret urbanístic

Assessorament general

​Gestió d'entitats urbanístiques

​Estudis de regulació de finques

​Expropiacions forçoses​

Estudis de viabilitat urbanística

Projectes d'urbanització i reparcel·lació

​Gestió d'obres d'urbanització

​Sancions urbanístiques​

Derecho de daños
Dret de danys

Assessorament general

​Accidents de trànsit

​Negligències mèdiques

​Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

​Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil per danys causats per fills menors d'edat

​Responsabilitat civil per danys causats per animals

​Pericials sobre valoració de danys i perjudicis

​Pericials sobre causes d'accidents​

Asesoría PYMES
Assessoria PYMES

Assessoria fiscal i comptable

Assessorament general en matèria fiscal i comptable

​Planificació i estratègia fiscal

​Gestió de comptabilitat ordinària

​Liquidació de tributs

Assessoria jurídica

​Contractació

​Dret societari

​Reclamació d'impagats

​Responsabilitat penal de l'empresa

Assessoria laboral

​Contractació laboral​

​Nòmines

​Segurs socials​

​Acomiadaments i expedients de regulació

Assessoria financera

​Anàlisi i planificació financera​

​Assessorament i cerca de finançament

​Subvencions i ajudes​

​Assessorament en inversions

bottom of page